กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แหล่งปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง

22/09/2015 | 716 | Tags : News cate_sub_2_1

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แหล่งปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง


ตามที่มีข่าวว่าได้มีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จ.กาฬสินธุ์ ขอให้ยกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   ขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล-บีซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด และคัดค้านการอนุญาตใช้พื้นที่ในการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม

ต่อเนื่องอื่นๆ รวมทั้งยื่นหนังสือต่อพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยกเลิกการเผาทดสอบก๊าซ โครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูลฯ โดยอ้างว่าหวั่นเกรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือพืชผลทาง     

การเกษตรกร นั้น

  

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าในการดำเนินกิจกรรมด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทุกพื้นที่รวมถึงการเจาะสำรวจแหล่งดงมูล กรมได้กำกับดูแลในทุกกิจกรรม   ที่บริษัทผู้รับสัมปทานดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ดำเนินการตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   โดยเฉพาะในการขอ

อนุญาตการใช้พื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยราชการอื่นรวมถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ที่จะต้องยื่นขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ตามแผนงานได้  


สำหรับแผนการดำเนินการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2558 นี้  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ได้กำชับให้บริษัทแจ้งแผนการดำเนินทุกขั้นตอนมาตรการทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมผ่านทั้งทางคณะทำงานไตรภาคีของจังหวัดขอนแก่น       และกาฬสินธุ์ รวมทั้งเร่งให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่   


ทั้งนี้ ในช่วงตลอดระยะการทดสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้มีแผนกำกับดูแล ควบคุม และป้องกันตามมาตรการที่กำหนดอย่างใกล้ชิด โดยได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดเสียง และตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน และจะรายงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลายความกังวลอีกด้วย

 .....................................

Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แหล่งปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ