สกนช.รณรงค์ No Gift Policy ยึดหลักปฏิบัติงาน เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

13/03/2023 | 113 | Tags : สกนช. สกนช. No Gift Policy


 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สกนช. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย "No Gift Policy" ซึ่งหมายถึง การงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน มีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บุคคลภายนอก เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองหน่วยงานของรัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี 2566 ซึ่งเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นแนวทางการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

Comment : สกนช.รณรงค์ No Gift Policy ยึดหลักปฏิบัติงาน เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ