GPSC คว้ารางวัลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัล  Corporate  ESG  Bond  of  the  Year  สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Bond Awards 2022) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน โดย พิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok (Central Embassy) กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ GPSC จัดขึ้น เพื่อต่อยอดและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่อินเดีย และโครงการพลังงานลมที่ไต้หวัน นอกจากนี้ GPSC ยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตของพลังงานหมุนเวียน (Grow Renewables) และการกำหนดโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการใช้พลังงาน (Enhance Infrastructure) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่ม ปตท. และของประเทศไทย

Comment : GPSC คว้ารางวัลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ