25 ปี ปั๊มชุมชนบางจาก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

28/09/2015 | 2739 | Tags : Event cate_sub_3_1

25 ปี ปั๊มชุมชนบางจาก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

            นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับตั้งแต่บริษัท บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2528มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจค้าปลีกน้ำมันพร้อมกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยภายใต้วัฒนธรรม "พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม"โดยหนึ่งในภารกิจของบางจากฯ คือ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจปั๊มชุมชน หรือ สถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีกระบวนการทางธุรกิจที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างคุณค่าและภูมิคุ้มกันให้สังคมมีความเข้มแข็ง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรไทย มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

           "ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรที่บริหารปั๊มชุมชนเติบโตควบคู่กับบริษัท บางจากฯ เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทำให้บางจากฯ มีฐานลูกค้าด้านการตลาดที่แน่นอน ในขณะเดียวกัน บริษัท บางจากฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารปั๊มชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากปั๊มที่มีขนาดเล็ก หัวจ่ายเดียว ขายเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซล พัฒนาให้เติบใหญ่เป็นปั๊มมาตรฐานให้บริการที่หลากหลาย ทั้งน้ำมันไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ บางแห่งมีรถขนส่งน้ำมันเป็นของตนเอง มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเหมือนกับผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันทั่วไป" นายชัยวัฒน์ กล่าว
          นอกจากเกษตรกรมีธุรกิจปั๊มชุมชนแล้ว บริษัท บางจากฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านโดยนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันบางจาก เช่น ไข่ไก่ กระเทียม มะนาว เยลลี่มะขามรสบ๊วย เมล็ดทานตะวันอบเกลือ สับปะรดกวน กล้วยอบเนย กล้วยหอมทองกวน ท๊อฟฟี่มะขาม ลูกหยีกวน เป็นต้น

         ปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ ได้เชื่อมโยง สร้างความผูกพันทางธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรผ่านบัตรบางจากเชื่อมโยงไทย โดยมอบสิทธิประโชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิกเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของปั๊มสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกข้าวอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี เป็นโครงการนำร่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และขายข้าวได้ในราคาสูง

          นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า บริษัท บางจากฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ปั๊มชุมชนดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของ Social Enterprise (SE) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังประโยชน์แก่เกษตรกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

          อนึ่ง ปั๊มชุมชนแห่งแรกถือกำเนิดขึ้นในปี 2533ที่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี และขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีปั๊มชุมชนประมาณ 630 แห่งทั่วประเทศ มีสมาชิกมากกว่า ล้านครัวเรือน มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์เกือบ ล้านคน สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง อันเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มชุมชนเป็นของตนเอง เพิ่มธุรกิจจากเดิมที่มีอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการดำเนินธุรกิจปั๊มชุมชน นอกจากให้บริการแก่สมาชิกแล้ว ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ และเมื่อมีผลกำไร ก็จะจัดสรรประโยชน์คืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผล

----------------------------------------------------


Comment : 25 ปี ปั๊มชุมชนบางจาก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ