กระทรวงพลังงาน เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานครั้งที่2ที่ขอนแก่นกระทรวงพลังงาน เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานครั้งที่2

กระทรวงพลังงาน เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานครั้งที่2 ที่ จังหวัดขอนแก่น เน้น 4 แผนงาน ทั้ง การจัดหาเชื้อเพลิง, การพัฒนากำลังผลิตด้านไฟฟ้า, การพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

วันนี้ (10 กันยายน 2557) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด  การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ทิศทางพลังงานไทย ที่จังหวัดขอนแก่นว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยใน   ครั้งแรกได้จัดที่กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากในเรื่องพลังงาน

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดหาเชื้อเพลิงพลังงาน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และ แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมาย      เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ แผนดังกล่าวได้คิดและคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลในอดีต     ทั้งนี้จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 2554-2556 ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศเติบโตโดย เฉลี่ย 4.7% มูลค่าการนำเข้า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งหากถ้าสามารถลดการใช้ได้ 2% จะได้ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม และนำเงินสำรองไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้  โดยการปรับปรุงทิศทางครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่กระทรวงพลังงานจะขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลกลับไปทบทวนทิศทางพัฒนาพลังงานให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ

"กระทรวงพลังงานตระหนักดีว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดทำแผนพลังงานมีความสมบูรณ์ในทุกมิติ ก็คือการนำความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปใช้ในการจัดทำแผนงาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม "ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

ปัจจุบัน ภาคอีสานที่ขอนแก่น มีการผลิตปิโตรเลียม จาก 2 แหล่ง คือ แหล่งน้ำพอง 12 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
และแหล่งสินภูฮ่อม 90 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่วนหนึ่งส่งไปโรงไฟฟ้าน้ำพอง และอีกส่วนหนึ่งไปผลิต NGV ซึ่งปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติกำลังจะหมดลง จำเป็นต้องจัดหาเชื้อเพลิงใหม่มาทดแทน ซึ่งงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการมารับฟังความคิดเห็น ถึงความเหมาะสมกับวิถีชีวิตในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานมีข้าวพันธุ์ดีอยู่มาก เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เศษวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่มาก มีค่าสามารถนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงได้ การรับฟังความเห็น การเปิดให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพลังงาน  จะทำให้ได้ข้อมูลในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้น นำไปปรับปรุงแผนพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน

ภายในเดือนกันยายนนี้กระทรวงพลังงาน จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลำดับต่อไป

 

 

 

Comment : กระทรวงพลังงาน เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานครั้งที่2ที่ขอนแก่น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ