ธพ. ผสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาถังก๊าซหุงต้มทั้งระบบ 

 

นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ประธานคณะทำงานฯ  เปิดเผยว่าคณะทำงานซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือนทั้งหมดรวม 12 ราย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม สมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือผู้แทนร้านจำหน่าย และกรมธุรกิจพลังงาน  ได้ร่วมพิจารณาประเด็นปัญหาและวางแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งระบบ  โดยด้านการจัดระบบการค้าและการเก็บซ่อมถัง กรมได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันร่วมกับโรงบรรจุที่เป็นคู่สัญญาดำเนินการตรวจสอบและซ่อมถังตามแผนที่กำหนด

ในขณะที่ ด้านความปลอดภัยในการขนส่งและการประกอบกิจการในโรงบรรจุและร้านจำหน่าย นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้กล่าวเสริมว่ากรมได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เสริมสร้างความเข้าใจสำหรับโรงบรรจุ ร้านจำหน่าย หน่วยงานของรัฐและประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสำนักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัด เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ยังมีมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมืออีกหลายประการซึ่งอยู่ระหว่างหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน กรมธุรกิจพลังงานเชื่อว่าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาเรื่องถังก๊าซหุงต้มเสื่อมสภาพให้มีอัตราลดลง  การดำเนินธุรกิจเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน โดยการดำเนินการจะยึดประโยชน์ของภาคประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าแจ้งต่อสาธารณะเป็นลำดับต่อไป

 

Comment : ธพ. ผสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาถังก๊าซหุงต้มทั้งระบบ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ