PEA เปิดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 จ.ตาก รองรับเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

07/10/2015 | 2154 | Tags : News cate_sub_2_1

PEA  เปิดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 จ.ตาก รองรับเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

          นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและ พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 (ชั่วคราว) โดยมี ว่าที่ ร.ต. จตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด 2 (ชั่วคราว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
         สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบให้อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก เพื่อรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจบริเวณเขตชายแดนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
       ด้วยเหตุที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 76,980 ราย ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.01% ต่อปี ผู้ใช้ไฟมากกว่า 88% เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ส่วนที่เหลือเป็นกิจการขนาดเล็ก หน่วยงานราชการและธุรกิจอุตสาหกรรม 
              จากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วงเงินลงทุนรวม 1,015 ล้านบาท โดยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง สายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22 เควี พร้อมติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า 
          นอกจากนี้ ยังจัดทำแผนรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระยะเร่งด่วน โดยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด 2 (ชั่วคราว) และก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ใช้เงินลงทุน 55 ล้านบาท เพื่อรองรับโหลดรวมประมาณ 15 MW กำลังจ่ายไฟฟ้ารวมสูงสุด 125 MW ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนและจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2558 
          สำหรับการเปิดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 (ชั่วคราว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตากในวันนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด (บางส่วน) อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมถึงจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและเชื่อถือได้ สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ลดช่องว่างของรายได้ ลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในสาขาอื่น อาทิ ภาคการโรงแรม ที่พักอาศัย การขายส่งและขายปลีก
............................
Comment : PEA เปิดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 จ.ตาก รองรับเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ