สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับคณะครู(สพฐ.)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับคณะครู(สพฐ.)


นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับคณะครู(สพฐ.) ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

ปัจจุบันผู้ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ และบุคคลทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษา และการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวแผง Solar Cell  ดังนั้นการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างบุคลากรตัวคูณผ่านอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพน.) และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทักษะด้าน Solar cell ในการผลิตเอง ใช้เอง แก้ไขเอง เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

Comment : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับคณะครู(สพฐ.)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ