สมาคมเพื่อนชุมชน ตั้งเป้าดันมาบตาพุดสู่เมืองอุตสาหรรมนิเวศน์ภายในปี 2562

13/10/2015 | 1226 | Tags : News cate_sub_2_1

สมาคมเพื่อนชุมชน ตั้งเป้าดันมาบตาพุดสู่เมืองอุตสาหรรมนิเวศน์ภายในปี 2562


 

        นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยในงาน "ครึ่งทศวรรษ เพื่อนชุมชน สู่ชุมชนเดียวกัน" ว่า  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว  มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง   ให้เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตชาวระยองอย่างรอบด้าน   โดยใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ในการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างรายได้  การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน  ซึ่งในวันนี้ถือเป็นบทพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรม  หลังจากที่สมาคมเพื่อนชุมชนเข้าไปสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองมีผลการสอบ ONET ขึ้นอันดับ ของประเทศ และยังสามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพจำนวน  200อัตราป้อนเข้าสู่สถานพยาบาลขาดแคลนทั้ง แห่งครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระยอง


    ด้านการศึกษา  สมาคมฯ ได้ดำเนินงานในหลายโครงการ ดังนี้ 

        โครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชนรวม 97 ทุน (ตั้งแต่ปี 2554-2558)       

        โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง ซึ่งพบว่าผลคะแนน ONET เฉลี่ยทั้งประเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (สพม.เขต18) ขยับขึ้นจากลำดับที่ 11 ในปี 2553 ขึ้นมาลำดับที่ 3 ในปี 2556และปี 2557

        โครงการมหกรรมการศึกษา Rayong Education Expoเปิดวิสัยทัศน์และแนะแนวด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในจังหวัดระยองทุกช่วงวัย


ด้านสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

 

    โครงการสนับสนุนทุนพยาบาล หลักสูตร 4 ปี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในจังหวัดระยอง รวม 440ทุนโดยในปี 2558 นี้ มีนักเรียนทุนพยาบาลรุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดระยอง 7 แห่ง จำนวน 200 ทุน 

 

     โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ 35 อัตรา ต่อเนื่อง 5 ปี  เพื่อช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุข  เน้นเชิงส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 30 ครั้งต่อปี ครอบคลุมพื้นที่ 6ตำบล ของจังหวัดระยอง


        การพัฒนาเพิ่มความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 450 คนเพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่


       โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน   และปั้นชุมชนเกาะกก จ.ระยอง เป็นชุมชนต้นแบบสุขภาพดี


ด้านสังคม (เศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความไว้วางใจการอยู่ร่วมกัน)ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้


      โครงการเพื่อนชุมชนพบชุมชน โครงการเพื่อนชุมชนพบชุมชน ครอบคลุม 68 ชุมชนในพื้นที่ ตำบลของจังหวัดระยอง เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจร่วมกันในการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

      

        ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมาบชลูดเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง โดยร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้วิสาหกิจมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 


        การช่วยเหลือชุมชนกรณีภัยพิบัติในพื้นที่ด้วยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระยองในช่วง เดือน กันยายน และ ตุลาคม ที่ผ่านมา  ทางสมาคมฯ ได้ประสานให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่อย่างทันท่วงที

        สำหรับทิศทางการดำเนินงานสมาคมฯ ในปีต่อไปสมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนงานระยะ ปี (2557-2562) โดยเริ่มจากการนำร่องพัฒนาโรงงานของกลุ่มบริษัทผู้ก่อตั้งในปี 2557 จำนวน 2 โรงงาน และขยายผลสู่ สมาชิกผู้ก่อตั้งและสมาชิกที่มีความพร้อม จนได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แล้ว จำนวน  33 โรงงาน ในปี2558  รวมทั้งสิ้น 35 โรงงาน ก่อนขยายผลสู่โรงงานในกลุ่มเพื่อนชุมชนทั้งหมดภายในปี 2560และพร้อมประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มาบตาพุดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ภายในปี 2562
.................
Comment : สมาคมเพื่อนชุมชน ตั้งเป้าดันมาบตาพุดสู่เมืองอุตสาหรรมนิเวศน์ภายในปี 2562
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ