กองทุนอนุรักษ์ฯไฟเขียวหมื่นล้านบาท

14/10/2015 | 1319 | Tags : News cate_sub_2_1

กองทุนอนุรักษ์ฯไฟเขียวหมื่นล้านบาท

       

        พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ เพื่อเดินหน้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ประจำปี 2559 ในวงเงินรวม 10,152 ล้านบาท แบ่งเป็น

       1)แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 8,146 ล้านบาท

        2)แผนพลังงานทดแทน จำนวน 1,854 ล้านบาท และ

        3) แผนบริหารกลยุทธ์ จำนวน 150 ล้านบาท

         โดยคาดว่าช่วยลดการใช้พลังงานลงได้รวม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,351 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย SME ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยเป็นผลมาจากโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Loan) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินพิเศษ เพื่อช่วยเหลือการลงทุนแก่ SME มีลักษณะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% สำหรับเป็นเงินทุนเปลี่ยนแอร์อินเวอเตอร์ และเปลี่ยนหลอด LED เป็นต้น รวมทั้งมาตรการบังคับ เช่น การกำกับดูแลโรงงานอาคารควบคุมตามกฎหมาย ในการจัดทำแผนและเป้าหมายประหยัดพลังงาน อาคารควบคุมในภาครัฐและเอกชน การประหยัดพลังงานเชิง Area Base เช่น อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ข้าว อาหาร และอาหารสัตว์ 

          ในส่วนการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนในปี 2559 คาดว่าจะก่อให้เกิดการจัดตั้งระบบผลิตในรูปแบบการนำร่องพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 4.18 เมกะวัตต์ ช้พลังงานทดแทนด้านความร้อน คิดเป็น 65 กิโลตันปี  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 12.65% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ณ ปี 2558 เป็น 13.75% ในปี 2559

       โดยเป็นผลมาจากโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการสนับสนุนแบบให้เปล่า (Direct Subsidy) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนหัวเผา (Burner)จากหัวเผาน้ำมันเตา หรือ LPG มาเป็นหัวเผาชีวมวล (Biomass Pallet)รวมทั้งการสร้างต้นแบบในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในหน่วยงานต่างๆ เช่น อุทยานราชภักดิ์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านห่างไกลตามแนวพระราชดำริ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล การติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และโครงการนำร่องใช้น้ำมัน B20ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะทดลองในระดับการทำงานจริง (Field Scale Test) โดยจะมีปริมาณน้ำมัน B20 (ผสมพิเศษ) ที่มาทดลองทั้งสิ้น 28 ล้านลิตร

        ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงานสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ เยาวชน ครู ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานและอาคาร บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน  ให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น,Energy Mobile Unit เข้าถึงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ, รณรงค์การเลือกซื้อและ    ใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

สำหรับในช่วงปี 2555 ? 2558 ที่คณะกรรมการได้อนุมัติจัดสรรเงินไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 23,946 ล้านบาท ได้มีการใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆ รวมเป็นเงิน 21,344 ล้านบาท ได้ก่อให้เกิดผลประหยัดรวม 31,150 ล้านบาท ผ่านโครงการที่สำคัญๆ เช่น การกำกับดูแลการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐกว่า 10,000 แห่ง การใช้พลังงานในภาคเอกชนที่เป็นอาคารควบคุม 2,250 แห่ง และโรงงานควบคุม 5,500 แห่ง และจากมาตรการช่วยเหลือด้านเงิน เช่น สนับสนุนด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการนำร่องใช้ระบบท่อก๊าซจำนวน 100 ครัวเรือน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 733 ระบบ เป็นการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 343 แห่ง

        

..............................................................

Comment : กองทุนอนุรักษ์ฯไฟเขียวหมื่นล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ