อารีพงศ์ จ่อปรับเกณฑ์อาคารใหม่บังคับประหยัดพลังงาน

15/10/2015 | 1860 | Tags : News cate_sub_2_1

อารีพงศ์ จ่อปรับเกณฑ์อาคารใหม่บังคับประหยัดพลังงาน


            นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ 5 แผนหลักของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2015 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP)  แผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP)  แผนน้ำมัน และแผนก๊าซ  โดยขณะนี้ได้เริ่มหารือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เพื่อให้แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ก่อน ทั้งนี้คาดว่าแผนปฏิบัติการทั้งหมดจะเสร็จภายในสิ้นเดือน ต.ค.  2558

          โดยเป้าหมายในระยะสั้นของแผน EEP 2015 ที่จะดำเนินการในปี 2559 กระทรวงพลังงานจะดำเนินมาตรการที่สำคัญทั้งสิ้น 59 โครงการ โดยพร้อมจะส่งเสริมงบประมาณ 7,125 ล้านบาท ผ่านโครงการที่สำคัญ อาทิ การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม ด้วยการผลักดันให้อาคาร,โรงงานลดการใช้พลังงานลงเฉลี่ย 1.2 % ต่อแห่ง การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code)กำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            
          อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกณฑ์มาตรฐานอาคารดังกล่าวยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมาย ซึ่งอยู่ขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้จะหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนเกฑ์มาตรฐานอาคารใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้น จากเดิมกำหนดให้พื้นที่อาคารใหม่ตั้งแต่2พันตารางเมตรขึ้นไปต้องก่อสร้างโดยคำนึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นหลัก 
           
          ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนใหม่โดยใน2 ปีแรก 2559-2560 ใช้เฉพาะอาคารสร้างใหม่เนื้อที่  1 หมื่นตรารางเมตร จากนั้นในปี 2560-2561 ใช้กับพื้นที่ 5 พันตารางเมตร และอีก5 ปีต่อจากนั้นจะมาใช้กับอาคารใหม่ที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 2 พันตาตรางเมตรทุกแห่ง โดยคาดว่าในปี 2579 จะมีอาคารใหม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทั้งสิ้น 4,000 อาคาร

          นอกจากนี้ ภายในแผน EEP 2015 นี้ จะมีมาตรการสนับสนุนทางด้านการเงิน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการลงทุนในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ผ่านโครงการที่สำคัญ อาทิ เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ผ่านสถาบันการเงิน และในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ อาทิ โรงน้ำแข็ง,ห้องเย็น ธุรกิจอาหารและเครื่อง ธุรกิจอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรประสิทธิภาพต่ำ ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้พลังงานสูง และกลุ่มอาคารที่ขอก่อสร้างใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคาร เป็นต้น 
          
          นายธรรมยศ  ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า ในแผน EEP 2015 นี้ ได้กำหนดเป้าหมายจะลดความเข้มข้นการใช้พลังงานของประเทศ (Energy Intensity :EI30% ภายในปี 2579 นอกจากนี้แผน EEP 2015 นี้ ยังมีมาตรการลดต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว ตลอดจนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง  
...................................
Comment : อารีพงศ์ จ่อปรับเกณฑ์อาคารใหม่บังคับประหยัดพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ