ปตท. รับ 2รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลท.

19/10/2015 | 2065 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. รับ 2รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลท. 

            นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบ 2 รางวัลความยั่งยืน ประกอบด้วยรางวัลความยั่งยืน และรางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำปี 2558   ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ขึ้นรับรางวัล ตามลำดับ ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน

            ทั้งนี้ การเข้าร่วมประกวดรางวัลความยั่งยืนนั้น บริษัทจดทะเบียนต้องตอบแบบประเมินความยั่งยืนโดยความสมัครใจ โดยข้อมูลจากการตอบแบบประเมินนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารางวัล ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์   สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย จะนำไปใช้ในการพิจารณาเพื่อจัดทำรายชื่อ "องค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ซึ่งรายชื่อดังกล่าวนั้น ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อพิจารณารางวัลความยั่งยืนนั่นเอง

---------------------------------------


Comment : ปตท. รับ 2รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลท.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ