กระทรวงพลังงานโต้ หมอ กมลพรรณ ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ กล่าวหาบิดเบือนข้อมูลก๊าซน้ำมัน

31/10/2015 | 1534 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงานโต้ หมอ กมลพรรณ ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ กล่าวหาบิดเบือนข้อมูลก๊าซน้ำมัน 

         นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานขอชี้แจงประเด็นที่แพทย์หญิงกมลพรรณ  ชีวพันธ์ศรี ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยระบุว่ากระทรวงพลังงานโฆษณาบิดเบือนข้อเท็จจริง มีการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับก๊าซและน้ำมัน ดังนี้

          ในประเด็นเรื่องก๊าซ LPG ที่ระบุว่า รถจักรยานยนต์ที่เติมน้ำมันเบนซินต้องไปอุ้มค่าก๊าซหุงต้มที่ใช้โดยคนขับรถยนต์ ทั้งที่จริงกลุ่มปิโตรเคมีมาแย่งใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) จากภาคประชาชน นั้น  ขอชี้แจงว่า เดิมมีการอุดหนุนราคา LPG ให้ราคาถูกกว่าต้นทุนที่แท้จริง โดยการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ไปอุดหนุน  ซึ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องใช้น้ำมันเบนซินต้องจ่ายเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ แต่ขณะที่รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG กลับได้รับการอุดหนุนราคา จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลต้องเข้ามาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรม  

         โดยปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ  LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้ว  ผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคปิโตรเคมี ได้รับสิทธิในการใช้ทรัพยากรก๊าซ LPG เท่าเทียมกัน เพราะมีการกำหนดราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ของผู้ใช้ทุกกลุ่มให้อยู่ในราคาเดียวกัน กล่าวคือมีการนำราคา LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน จากการนำเข้า และราคา LPG จากแหล่งลานกระบือ มาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก โดยมีราคาซื้อตั้งต้นที่เท่ากัน 

          ที่สำคัญ กระทรวงพลังงานได้วางกลไกเพื่อไม่ให้เกิดการชดเชยหรืออุดหนุนข้ามประเภทเชื้อเพลิงระหว่างน้ำมันเบนซิน กับก๊าซ LPG อีกต่อไป โดยได้ใช้กองทุนน้ำมันฯ เป็นกลไกบริหารจัดการ โดยแยกกองทุนน้ำมันฯออกเป็น กองทุนคือ กองทุนสำหรับก๊าซ LPG และกองทุนสำหรับน้ำมัน  ปัจจุบันจึงไม่มีการชดเชยข้ามประเภทแต่อย่างใด

            สำหรับประเด็นเกี่ยวกับน้ำมัน  การระบุถึงตัวเลขน้ำมันดิบนำเข้า 85% ว่ามีการนำเข้าเพื่อการส่งออกร่วมด้วย ขอชี้แจงว่า เนื่องจากกำลังการกลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดในประเทศ 8โรงมีกำลังการกลั่นสูงกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ คือปัจจุบันกำลังการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นมีรวม 1.2 ล้านบาเรลล์/วัน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศมีประมาณ ล้านบาเรลล์/วัน จึงต้องมีการส่งออกประมาณ 2 แสนบาเรลล์/วัน ซึ่งการส่งออกในรูปน้ำมันสำเร็จรูปดังกล่าวจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง

            กระทรวงพลังงานจึงขอยืนยันว่า ไม่ได้โฆษณาบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก๊าซและน้ำมันตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด กระทรวงฯดำเนินนโยบายด้านพลังงานด้วยความ เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ดี สำหรับข้อกล่าวอ้างที่ว่ากระทรวงฯ ไม่ยอมเปิดเผยแสดงสัญญาซื้อขายน้ำมันต่อสาธารณะนั้น ขอเรียนว่า เนื่องจากสัญญาการซื้อขายน้ำมันเป็นข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายรัฐกับเอกชน การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย แต่เนื่องจากในส่วนของฝ่ายเอกชนรัฐไม่มีอำนาจที่จะก้าวล่วงไปขอให้เอกชนเปิดเผยได้ การเปิดเผยต้องขึ้นอยู่กับเอกชนเอง

............................ 

Comment : กระทรวงพลังงานโต้ หมอ กมลพรรณ ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ กล่าวหาบิดเบือนข้อมูลก๊าซน้ำมัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ