กลุ่มไทยออยล์ ส่งมอบโครงการ Smart Farming            

 

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์เห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการนำมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การติดตั้งระบบ IoT (Internet of thing) และเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มาสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กลุ่มเกษตรกรและผู้กระทำผิดที่ใกล้พ้นโทษ ผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้น Smart Farming และ Smart Marketing ควบคู่กัน

โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี รวม 3 โครงการ และได้ส่งมอบโครงการฯ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ต้องขังนำไปต่อยอดความรู้ และสร้างรายได้ต่อไป โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถพัฒนาการเพาะปลูก เพิ่มรายได้ สร้างองค์ความรู้และวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดร. ปัทมา ธรรมดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณกลุ่มไทยออยล์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมให้องค์ความรู้ ด้านการจัดการปัจจัยการผลิตและการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยราชมงคลฟาร์ม

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร รักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรือนจำกลางชลบุรีมีแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการยอมรับ เป็นคนดีเมื่อพ้นโทษให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งครอบคลุมการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งขอบคุณกลุ่มไทยออยล์ ที่สนับสนุนโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนอเนกประสงค์ พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

นางทับทิม แท่งคำ ผู้อำนวยการศูนย์สารภีอุบลราชธานี ภายใต้เครือข่ายศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อุบลราชธานี กล่าวขอบคุณกลุ่มไทยออยล์ ที่สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่าช้างน้อยและผู้สนใจทั่วไป ให้มีพื้นที่เรียนรู้และต่อยอดช่องทางการสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับชุมชนและเกษตรกร

โครงการ Smart Farming เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรเป็น "แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ" ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

Comment : กลุ่มไทยออยล์ ส่งมอบโครงการ Smart Farming
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ