บางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น BSRC            

 

กลุ่มบริษัทบางจากประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท เอสโซ่ฯ") เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น "BSRC" โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ฯ ดังนี้

ชื่อภาษาไทย เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแปลงเป็น Bangchak Sriracha Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์: BSRC (การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จะมีผลในระบบซื้อขายภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เว็บไซต์บริษัท:www.bsrc.co.th

เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่บริษัท เอสโซ่ฯ มีอยู่ ซึ่งยังคง มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

Comment : บางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น BSRC
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ