กกพ. เผยยอดรวม เสนอขายไฟฟ้า "โซลาร์ฟาร์ม" กว่า 2,900 เมกะวัตต์

12/11/2015 | 1553 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ. เผยยอดรวม เสนอขายไฟฟ้า "โซลาร์ฟาร์ม" กว่า 2,900 เมกะวัตต์

 

         นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า การยื่นคำขอรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือโซลาร์ฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 618 ราย และคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ (ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) เป็นจำนวน 2,905.50 เมกะวัตต์ และเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ในเฟสแรกจำนวน 600 เมกะวัตต์ ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทผู้ยื่นคำขอได้ดังนี้ 

 

หน่วยงาน

จำนวน ราย

รวมจำนวนเสนอขายไฟฟ้า เมกะวัตต์ (MWp)

หน่วยงานราชการ

ส่วนราชการ

114

 

 

 

1,778.03

 

 

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

11

องค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้น

(ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ)

71

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

188

รวม

384

สหกรณ์ภาคการเกษตร

สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์นิคม/สหกรณ์ประมง

234

1,127.47

รวมทั้งสิ้น

618

2,905.50

 

       ส่วนการยื่นคำขอขายไฟฟ้า สำหรับปริมาณเสนอขายในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ยื่นมาในครั้งนี้  มีปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวม 2,709.20 เมกะวัตต์ สูงจากเป้าหมายรับซื้อ 389 เมกะวัตต์เกือบ 7 เท่า โดยมีรายละเอียดเป้าหมายรับซื้อและยอดรวมเสนอขาย ได้ดังนี้ 

 

พื้นที่

 

สรุปจำนวน

ผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าราย

สรุปจำนวนเสนอขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์ (MWp)

เป้าหมายรับซื้อ ระยะที่ 1

  : เมกะวัตต์ (MWp)

1) การไฟฟ้านครหลวง

 

40

180.30

200 

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

226

2,709.20

389         

3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 

4

16.00

11

รวม

618

2,905.50

600

 

 

          อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ยังเปิดรับเอกสารประกอบแบบคำขอเข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม) จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ต่อจากนั้นจึงเริ่มพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นแบบคำขอ เพื่อประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558ที่ทางสำนักงาน หรือ www.erc.or.th และเข้าสู่กระบวนการจับฉลากในวันที่ 15 ธันวาคม 2558และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2558เพื่อให้ ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนกันยายน 2559 ก่อนที่จะประกาศรับซื้อไฟฟ้าในเฟสที่สองและพื้นที่ที่เหลือภายในปี 2559และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2561 (ม.ค. ? มิ.ย.) 


        "ดังนั้น ในระยะนี้หากพบว่ามีการแอบอ้างขายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)ขอให้อย่าหลงเชื่อ เพราะว่า       ในระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ข้อ 27 ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้อื่น รวมทั้งห้ามมิให้ผู้สนับสนุนโครงการที่เป็นนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจนกว่าโครงการจะได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 3 ปี" นายวีระพล กล่าว

.........................

????????????

Comment : กกพ. เผยยอดรวม เสนอขายไฟฟ้า "โซลาร์ฟาร์ม" กว่า 2,900 เมกะวัตต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ