PTTGC เล็งขยายกำลังผลิตอีก 7% ในปีหน้า

17/11/2015 | 1594 | Tags : News cate_sub_2_1

PTTGC  เล็งขยายกำลังผลิตอีก 7% ในปีหน้า

 

        นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ   ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ   ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตของโรงงานในประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้โครงการขยายกำลังการผลิตที่จะแล้วเสร็จและดำเนินการผลิตในต้นปี 2559 

 

      ได้แก่   1) เอทิลีนออกไซด์ เพิ่มอีก 90,000 ตันต่อปี 2) ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ เพิ่มกำลังการผลิตพาราไซลีน 115,000  ตันต่อปี เบนซีน 35,000  ตันต่อปี 3) โครงการขยายกำลังการผลิต   ฟีนอล 250,000 ตันต่อปี


        สำหรับผลประกอบการบริษัทฯ ในไตรมาส ปีนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัทย่อย  มีกำไรสุทธิ 1.21 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.27 บาท แม้จำนวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วน Adjusted EBITDA Margin ให้อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 11 ท่ามกลางข้อจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน และราคาน้ำมันลดต่ำ


        ทางด้านความก้าวหน้าโครงการลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในอเมริกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดการลงทุน การเลือกแหล่งวัตถุดิบ และการพิจารณาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพทางการตลาด โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปกลางปี 2559


        นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น

   

?????????????

Comment : PTTGC เล็งขยายกำลังผลิตอีก 7% ในปีหน้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ