ณรงค์ชัย ย้ำนโยบายรัฐบาล เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน

ณรงค์ชัย ย้ำนโยบายรัฐบาล เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน


        ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังจากการเข้าทำงานในกระทรวงพลังงานวันแรก(12ก.ย.2557) ว่า   นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาฯ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคือการ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านในการพัฒนาพลังงาน

         ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โครงสร้างของภาคพลังงานไทยควรต้องมีการปรับ 4 ส่วนใหญ่ๆ ที่สำคัญ   ส่วนแรกเป็นด้านการใช้ ไทยมีมูลค่าการใช้พลังงานต่อรายได้ประชาชาติในอัตราที่สูงเกินความเหมาะสม คือ 18% หมายความว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานถึงแม้ว่าดีขึ้นแต่ก็ไม่ทันกับราคาพลังงานที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลาชนิดของพลังงานที่ใช้ไม่เหมาะสม เพราะโครงสร้างราคาไม่เหมาะสม

          ส่วนที่สองด้านการผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาจากก๊าซธรรมชาติมากเกินไป เพราะไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ตามแผนงาน และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้ไม่มากพอ เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

          ส่วนที่สามด้านเทคโนโลยี ที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการประหยัดพลังงาน แต่การใช้ยังไม่แพร่หลาย และ สุดท้ายส่วนที่สี่ คือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงาน ที่ต้องเร่งสร้างระบบธรรมาภิบาลจนถึงระดับที่จะสร้างความมั่นใจให้สังคมไทยได้มากพอว่า ประชาชนจะมีพลังงานใช้อย่างมั่นคง ทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม

          แผนปฏิบัติการและมาตรการที่วางกรอบไว้ว่าต้องดำเนินการต่อไป คือ การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวฉบับใหม่  การจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การจัดทำโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทน มุ่งเป้าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มระดับธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่โปร่งใส สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานได้นำแผนงานต่างๆ ไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในภูมิภาคแล้ว 2 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น โดยแต่ละครั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมให้ความเห็นกว่า 500 คน ซึ่งจะมีการจัดอีก 2 ครั้ง ในภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ และภาคใต้ ที่สุราษฏร์ธานี เพื่อให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และนำทุกความเห็นมาใช้ในการปรับแผนพลังงานที่นำไปสู่การปฏิรูปพลังงานไทยที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานมากขึ้น

 


Comment : ณรงค์ชัย ย้ำนโยบายรัฐบาล เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ