กพช. ปรับระบบบริหารจัดการโครงสร้างไฟฟ้าสร้างความยั่งยืนระยะยาว

21/12/2015 | 1311 | Tags : News cate_sub_2_1

กพช. ปรับระบบบริหารจัดการโครงสร้างไฟฟ้าสร้างความยั่งยืนระยะยาว

   

   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ปี 2559 - 2563 

เพื่อให้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวัน การดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย และผู้สมควรได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

        นโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฯ ฉบับใหม่ ได้มุ่งเน้นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนเชิงพื้นที่ เช่น พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งอัตราค่าไฟฟ้าที่ส่งเสริมการพัฒนาไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล และอัตราค่าไฟฟ้าที่ส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าและการจัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ

        นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1โดยมอบหมาให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไปลงนามร่วมกับผู้ลงทุน เมื่อผ่านการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว และให้ กฟผ.สามารถปรับปรุงเงื่อนไขในร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 ในขั้นการจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับอัตราค่าไฟฟ้า
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแนวทางการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเห็นควรให้ กฟผ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณหมู่บ้านที่ใกล้กับเขตชายแดนของประเทศ ยกเว้นการขายไฟฟ้าที่มีปริมาณมาก ให้หารือร่วมกับ กฟผ. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ

        รวมทั้งเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. และ PEA สามารถพิจารณาราคาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละจุดเป็นอัตราที่อยู่ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลานั้น รวมค่าชดเชยรายได้ต่อหน่วย และสามารถกำหนดรูปแบบราคาจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะที่อาจแตกต่างจากโครงสร้างค่าไฟในประเทศได้ โดยคำนึงถึงการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และ
การปรับปรุงหรือการสร้างระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าไฟยังชายแดน
         นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นควรให้การดำเนินการขายไฟฟ้าผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และให้คณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อ กบง. และ กพช. เพื่อทราบเป็นระยะ
       พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)เพื่อให้เกิดการลงทุนและสร้างประโยชน์ร่วมให้กับประชาชน และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งพลังงานทดแทนที่มีในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ขยายระยะเวลากำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ภายใต้กลไกการแข่งขันราคา (Competitive Bidding) จากเดิมภายในปี 2560 เป็นภายในปี 2561 และให้ทบทวนปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารายพื้นที่ใหม่ โดยให้อ้างอิงจากศักยภาพการรับซื้อไฟฟ้าของปี 2561 

      รวมทั้งปรับปรุงลำดับความสำคัญการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ เป็นดังนี้ (1) ขยะ (ชุมชนและอุตสาหกรรม) (2) พลังงานน้ำขนาดเล็ก (3) ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสีย (4) ชีวมวล (5) ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (6) พลังงานแสงอาทิตย์ (7) พลังงานลม และ (8) พลังงานความร้อนใต้พิภพ สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะและพลังงานน้ำขนาดเล็กในรูปแบบ FiT ไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา และให้ กกพ. เร่งดำเนินการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ (ชุมชนและอุตสาหกรรม) ทั้งนี้ มอบหมายให้ กบง. ร่วมกับ กกพ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นอัตราการรับซื้อไฟฟ้า หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องนำเสนอ กพช.

 

...........................


Comment : กพช. ปรับระบบบริหารจัดการโครงสร้างไฟฟ้าสร้างความยั่งยืนระยะยาว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ