ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 7 โครงการ

11/01/2016 | 2208 | Tags : News cate_sub_2_1

 ก. พลังงานเห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 7 โครงการ


       นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) ครั้งล่าสุด ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ "ให้เงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟฟ้า หรือ Adder" อีกจำนวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 46.022 เมกะวัตต์ 

       แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 3 โครงการ 39.122 เมกะวัตต์ และก๊าซชีวภาพ 4 โครงการ 6.9 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ระบบ "Adder" และได้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าก่อนวันที่การไฟฟ้าจะประกาศหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder และ กบง. มีมติให้คืนสิทธิโครงการ

     จากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโครงการชีวมวลและก๊าซชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งจะเป็นช่วยสร้างเสถียรภาพทางการตลาดของพืชผลทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยจะส่งผลให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานได้มากกว่า 1,700 ตัน/วัน ในพื้นที่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างงานสร้างรายได้จากการปลูกพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่กว่า 750 ไร่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายพืชพลังงานไม่ต่ำกว่า 27 ล้านบาทต่อปี ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

?????????????..


Comment : ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 7 โครงการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ