ศาลปกครองเชียงใหม่สั่งยุติคดีเหมืองแม่เมาะ

12/01/2016 | 2332 | Tags : News cate_sub_2_1

ศาลปกครองเชียงใหม่สั่งยุติคดีเหมืองแม่เมาะ 


 

       นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม ในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ตามที่มีผู้ฟ้องคดีเหมืองแม่เมาะบางราย ยื่นคำร้องคัดค้านการดำเนินงานของ กฟผ. ว่า ไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีแม่เมาะที่พิพากษาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีหนังสือรายงานคำสั่งศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 รวม 3 กรณี ดังนี้  


         กรณีที่ 1 ตามที่ผู้ร้องเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีเหมืองแม่เมาะ กฟผ. จะต้องเริ่มกระบวนการทำแผนขอแก้ไขมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะใหม่ ซึ่งศาลปกครองเชียงใหม่พิจารณาว่า การดำเนินการของ กฟผ. ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) ภายในเวลา 90 วัน ถือว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในกำหนดเวลาที่ศาลมีคำสั่งแล้ว


       กรณีที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบที่อาจนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีความประสงค์จะอพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ 5 กิโลเมตร ผู้ร้องเห็นว่า คณะทำงานที่แต่งตั้งล้วนแต่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ กฟผ. ไม่มีผู้แทนชาวบ้าน ผู้ฟ้อง และองค์กรสิ่งแวดล้อมนั้น ศาลพิจารณาว่า คำสั่งของจังหวัดลำปางที่แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว ประกอบด้วย ตัวแทนจากหมู่บ้าน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ (คชก.) ถือว่า การจัดตั้งถูกต้องตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว


        กรณีที่ 3 สวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ ซึ่ง กฟผ. จะต้องฟื้นฟูขุมเหมืองโดยการถมดินกลับให้มากที่สุดและปลูกป่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องเห็นว่า กฟผ. ไม่ได้ดำเนินการนั้น ศาลพิจารณาว่า เมื่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ประกอบกับสวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟไม่ใช่พื้นที่ขุมเหมืองแต่เป็นพื้นที่ทิ้งดินเดิม จึงไม่สามารถถมดินกลับในบ่อเหมืองได้ และ กฟผ. ได้มีการปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกไม้ยืนต้นแล้ว จึงถือว่า ได้มีการฟื้นฟูสภาพเหมืองถูกต้องแล้ว

 

        ดังนั้น กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  จึงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ถือว่า ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแล้ว และศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ยุติการบังคับคดีนี้


        นายสหรัฐ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ได้มีข้อยุติในคดีความ ทั้งจากการดำเนินการที่แล้วเสร็จของ กฟผ. ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง และคำตัดสินของศาลปกครองเชียงใหม่ดังกล่าว รวมทั้งการที่ กฟผ. ได้แก้ไขปัญหามลภาวะลุล่วงด้วยการติดตั้งอุปกรณ์และมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศจนไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกมากว่า 15 ปี 

  

         ต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆ ของชาวแม่เมาะปรากฏอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศมากขึ้น ทั้งในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี มียอดนักท่องเที่ยว แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 2 - 3 แสนคน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งถึง 30 กลุ่มใน 5 ตำบล เช่น กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มข้าวกล้อง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและก่อสร้างก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กฟผ. จะร่วมกับชุมชนแม่เมาะ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

-------------------------------------

Comment : ศาลปกครองเชียงใหม่สั่งยุติคดีเหมืองแม่เมาะ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ