กกพ.ยกเลิกประกาศรายชื่อจับฉลากโครงการโซล่าร์ราชการสหกรณ์ตามคำสั่งคสช.

01/02/2016 | 1113 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.ยกเลิกประกาศรายชื่อจับฉลากโครงการโซล่าร์ราชการสหกรณ์ตามคำสั่งคสช.


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ 20 ม.ค. 2559 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับกับกิจการตามข้อ 1 (1) ที่ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่อยู่ในแผนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม "โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร"

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งข้างต้น สำนักงาน กกพ. จึงไม่สามารถประกาศกำหนดการเกี่ยวกับขั้นตอนการประกาศรายชื่อโครงการ      ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากการแสดงผลการคัดเลือก และ  การประกาศรายชื่อเจ้าของโครงการที่ผ่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการจนกว่า กพช. จะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ประกาศแจ้งของสำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th

-----------------------------------------------------------------------------

Comment : กกพ.ยกเลิกประกาศรายชื่อจับฉลากโครงการโซล่าร์ราชการสหกรณ์ตามคำสั่งคสช.