กฟผ. แจงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ศึกษาผลกระทบอย่างครบถ้วน

15/02/2016 | 2881 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. แจงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ศึกษาผลกระทบอย่างครบถ้วน             นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี  รองผู้ว่าการกิจการสังคม ในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)   เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  จ.สงขลา ว่าปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ให้ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)พิจารณา   ซึ่ง กฟผพร้อมเดินหน้าโรงไฟฟ้าเทพาตามแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าภาคใต้    

 

           โดยได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง  โดยการรับฟังข้อวิกตกกังวลของชุมชน เพื่อประกอบการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ และประเด็นห่วงกังวล และนำไปประกอบในรายงาน EHIA   ส่วนระหว่างการก่อสร้าง และระยะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ได้จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ดูแลปัญหา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทำหน้าที่ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

           ทั้งนี้ กฟผมีแนวคิดให้โครงการโรงไฟฟ้าเทพา เป็นโรงไฟฟ้าของชุมชนอย่างแท้จริง และได้ดำเนินโครงการฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน  ทั้งด้านการดำเนินงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กฟผได้ทำการศึกษาฯ เกินกว่าข้อกำหนดของ สผที่ให้ศึกษาขั้นต่ำรัศมี กิโลเมตร  ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่ จ.ปัตตานี อีกด้วย 

 

           สำหรับการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนั้น  กฟผได้เน้นกรอบพื้นที่รัศมี  กิโลเมตร รอบโครงการโรงไฟฟ้าเทพา  แต่ก็เปิดโอกาสให้ชุมชนพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจโครงการเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ กฟผ.ได้สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา  ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  เช่น ลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับชุมชน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่  และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน  เช่น วิทยุชุมชน  เป็นต้น

 

           นอกจากนี้ขั้นตอนจัดทำรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ที่กำหนดให้ต้องมีการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3  ครั้ง (.1, .2, .3)  นั้น   กฟผได้ดำเนินการแล้วอย่างครบถ้วน  ครอบคุลมพื้นที่ศึกษา ตำบลของ อ.เทพา   ได้แก่ ต.ปากบาง    ต.สะกอม ต.วังใหญ่ ต.ท่าม่วง ต.ลำไพล  ต.เกาะสะบ้า  และ ต.เทพา     ซึ่ง ค.3  ที่ผ่านมานอกจากมีประชาชนในพื้นที่รัศมี กิโลเมตรเข้าร่วมแล้ว  ยังมีประชาชนจาก จ.ปัตตานี  เข้าร่วมรับฟังฯ จำนวน 31  คน  พร้อมได้แสดงความคิดเห็นในเวทีรับฟังฯ  จำนวน 2  คน  คือ  ดร.สมพร  ช่วยอารีย์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   และ นายประยุทธ อาแว ประชาชน ในพื้นที่หมู่ .ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 

               นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี   กล่าวว่า   การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเทพา  และโครงการท่าเทียบเรือของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในระบบไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่จะช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้สามารถส่งไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพ  ลดความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ วาตภัย การหยุดซ่อมตามแผนของแหล่งก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผทุกขั้นตอน ยังคงให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ  เพื่อต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าของชุมชนอย่างแท้จริง

  --------------------------------

Comment : กฟผ. แจงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ศึกษาผลกระทบอย่างครบถ้วน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ