กบง.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง


กบง.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคงราคาแอลพีจีเดือนมี.ค.เท่าเดิม


               

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน  เมื่อวันที่7มี.ค.ว่าที่ประชุม กบง. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนน้ำมันฯ ดังนี้ 1 รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน ในกรณีเกิดวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ 2. สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 3. บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 4.สนับสนุนการลงทุนการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ สำหรับป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำมาใช้ในกรณีวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และ5. สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐ สำหรับความมั่นคงทางด้านพลังงาน


โดยร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบจากกบง.นั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเข้าสู่กระบวนการในการตราเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยัง  เห็นควรให้คงราคาขายปลีกแอลพีจีเดือนมี.ค.นี้ ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. เนื่องจากราคาต้นทุนโดยรวมมีการปรับเปลี่ยนไม่มากนัก  โดยราคาแอลพีจีตลาดโลก (CP) อยู่ที่ระดับ 302 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน แต่อัตราแลกเปลี่ยนมีการแข็งค่าขึ้น 0.5566 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 35.7695 บาท/เหรียญสหรัฐฯ และโรงกลั่นซึ่งมีต้นทุนต่ำที่สุดมีการผลิต LPG เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งเป็นต้นทุนเฉลี่ยของการจัดหาก๊าซ LPG ปรับลดลง 0.0480 บาท/กก. จาก 13.7306 บาท/กก. เป็น 13.6826 บาท/กก.


 การคงราคาขายปลีกแอลพีจีเดือนมี.ค.เอาไว้ที่ระดับเดิม ช่วยให้ลดการชดเชยของกองทุนน้ำมันฯลง จากที่ชดเชย 0.4116 บาท/กก.  ลงมาอยู่ที่ 0.3636 บาท/กก. หรือชดเชยลดลงจาก 146 ล้านบาทต่อเดือน เหลือ 130 ล้านบาทต่อเดือน  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป


สำหรับฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2559 อยู่ที่ประมาณ 43,944 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนของบัญชีก๊าซ LPG  7,174 ล้านบาท และ ส่วนของบัญชีน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 36,770 ล้านบาท

Comment : กบง.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ