ไทยประกาศความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในงานเซต้า2016

23/03/2016 | 951 | Tags : พลังงาน เซต้า2016

เซต้า 2016 เริ่มแล้ว ไทยประกาศความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ เซต้า 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016)" วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559  ณ ห้องเเกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า รัฐบาลมีการดำเนินการเพื่อให้พลังงานมีเสถียรภาพที่เหมาะสม โดยการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า  ระบบจำหน่าย และมีการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ให้ต้นทุนราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชาชนไม่
แบกรับภาระมากเกินไป     ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงการผลิตไฟฟ้าที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานเซต้า 2016 นับเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศ และศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะเป็นเวทีเชื่อมความร่วมมือของประเทศในเอเชีย โดยมีผู้นำประเทศ และผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม
เพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้เรียนรู้แนวความคิด การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ซึ่งยังมีศักยภาพอยู่มาก รวมถึง
การประชุม อภิปราย และการจับคู่เพื่อเจรจาทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย ได้มองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศอีกด้วย

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะได้ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบถึงแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint - TIEB) ซึ่งมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานของโลก ที่มีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ในขณะที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ


ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้จัดงานเซต้าซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการด้านพลังงานในระดับนานาชาติขึ้นในประเทศ โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนผลักดันอย่างเต็มที่ให้งานนี้เกิดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค และยืนยันความพร้อมของไทย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานและการพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นส่วนวิชาการ ที่เป็นการประชุมนานาชาติ ครอบคลุมกว่า 100 หัวข้อ ทั้งเรื่องการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่ง
ส่วนที่สอง เป็นนิทรรศการ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชนผู้ผลิตเทคโนโลยีหลายรายเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ภายในงานจะมีไฮไลต์เด่น อาทิ รถยนต์ของค่ายโตโยต้า MIRAI ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle) มาแสดงในงาน ซึ่งคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายของการมุ่งสู่เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เพราะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ และความหนาแน่นของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า และมีความความสะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคู่ขนานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอีกหลายการประชุม อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต, การสัมมนาวิชาการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย,การสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นต้น


เซต้า 2016  ที่จัดขึ้นในครั้งแรกนี้นับว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าชมงานกว่า 1,000 คน  จาก 35 ประเทศจากทั่วโลก ทั้งในทวีเอเชีย ยุโรปและอเมริกา  นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ  แสดงความจำนงจับคู่เจรจาธุรกิจด้านพลังงานในงานมากกว่า 250 คู่อีกด้วย

 

Comment : ไทยประกาศความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในงานเซต้า2016
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ