เมื่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองดับฝันผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำประเด็นปตท.คืนท่อก๊าซครบถ้วน


เมื่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองดับฝันผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำประเด็นปตท.คืนท่อก๊าซครบถ้วน


กระแสทวงคืนท่อก๊าซปตท.ที่เงียบหายไปพักใหญ่ กลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนอีกครั้งเมื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีราชา วงศารยางกูร ออกมาเปิดแถลงข่าวใหญ่เมื่อวันที่4เม.ย.2559ที่ผ่านมา ว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกรณีการไม่คืนท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการฟ้องอดีตรัฐมนตรีและผู้บริหารในกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)จำนวน 11 ราย ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 และไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลปกครองมีคำพิพากษา 1. เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 และวันที่ 10 ส.ค. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สิน ประกอบด้วย ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน สิทธิการใช้ที่ดินเหนือที่ดินเอกชนและทรัพย์สินที่เป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ       2. สั่งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินและโอนทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศให้กระทรวงการคลังตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่ง ปตท. ยังต้องโอนคืนให้กระทรวงการคลังอีกจำนวนประมาณไม่น้อยกว่า 52,393 ล้าน และ 3. เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดิน เพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

เหตุผลสำคัญที่ทำให้นายศรีราชา กล้าทิ้งทุ่นระเบิดที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับกองเชียร์กลุ่มทวงคืนท่อก๊าซ ก็เพราะว่าตัวเองนั้นจะหมดวาระการเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน  อีกทั้งยังมีข้อกฏหมายที่เปิดช่องให้ในมาตรา18ที่ระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต่องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญาเนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และมาตรา19 ผู้ที่ให้ถ้อยคำหรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดตามพระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ที่จัดทำและเผยแพร่รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา32 มาตรา33 และมาตรา43 ไม่ต่องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยเนื่องจากการที่ตนเป็นคนเปิดเผยข้อมูล หรือให้วัตถุ เอกสารหรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี

ให้เข้าง่ายๆก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินจะกล่าวหาใครหรือทำให้องค์กรใดได้รับความเสียหายอย่างไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดหรือถูกฟ้องกลับ เพราะกฏหมายให้ความคุ้มครองเอาไว้ หากว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

อย่างไรก็ตามกองเชียร์ฝั่งทวงคืน นั้นดีใจกับการปลุกกระแสของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไม่นาน  เพราะคล้อยหลังอีก3-4วันการเปิดแถลงข่าว ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสุงสุดก็มีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำร้องคดี เกี่ยวกับทวงคืนท่อก๊าซในส่วนที่ทางนางสาวรสนา โตสิตระกูล กับพวกยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด  เพราะเคยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในคดีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว จึงถือว่าเป็นการยื่นคำร้องที่ต้องห้ามตามกฎหมายข้อ96 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543

ถึงแม้ว่าคดีทวงคืนท่อก๊าซปตท.จะยังมีค้างอยู่ในส่วนที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ดำเนินการตามมาตรา75 ของกฏหมายของสตง. และยังมีคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวว่าจะยื่นฟ้องตามช่องทางกฏหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ยังเป็นความหวังของกลุ่มทวงคืนท่อก๊าซใช้หล่อเลี้ยงกระแสกลุ่มมวลชนของตนเหลืออยู่อีก  แต่หากเมื่อพิจารณาประเด็นของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดโดยไม่มีอคติ ก็จะเห็นว่าคดีดังกล่าวที่เกี่ยวกับการส่งคืนท่อก๊าซของปตท.นั้น ศาลได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงเอกสารของทางสตง.ที่คัดค้าน มาก่อนหน้านี้แล้วและเป็นประเด็นคัดค้านเดียวกันกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุกำลังจะยื่นฟ้อง ซึ่งเมื่อไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ และล้วนเป็นประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำวินิจฉัยไปแล้ว ก็น่าจะเป็นการยื่นคำร้องที่ต้องห้ามตามกฏหมายข้อ96 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543  ที่เป็นเหตุผลให้ศาลปกครองจะไม่พิจารณารับคำร้องเอาไว้


งานนี้ ที่หวังว่าจะใช้กระแสทวงคืนท่อก๊าซที่ถูกจุดขึ้นโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงถูกดับกระแสด้วยกฏหมายข้อ96 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543ที่ออกมาชี้ให้สังคมได้เข้าใจ ตรงกันว่า ปตท.นั้นส่งคืนท่อก๊าซครบถ้วนตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้ว

Comment : เมื่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองดับฝันผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำประเด็นปตท.คืนท่อก๊าซครบถ้วน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ