กกพ. เริ่มจับสลากโครงการโซล่าร์ราชการสหกรณ์รู้ผลวันนี้

21/04/2016 | 804 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ. เริ่มจับสลากโครงการโซล่าร์ราชการสหกรณ์รู้ผลวันนี้


        นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวถึง ความพร้อมในการจับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรว่า ตามประกาศเมื่อวันที่  18 เม.ย. 59 มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 167 โครงการ คิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 798.62 เมกะวัตต์ ซึ่งผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการต้องนำเอกสารใบตอบรับที่ได้ในวันรับสมัคร มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ในวันนี้ (21 เม.ย. 59) เวลา 08.00-09.30 น.ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวกรุงเทพฯ

        สำหรับขั้นตอนเตรียมการจับสลากจะมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้จับสลากให้มากที่สุด ทั้งนี้ ลำดับสลากที่ได้จะเป็นการแข่งขันและนำไปสู่การประมวลผลตามระบบที่วางไว้ ซึ่งการประมวลผลจะอยู่ภายใต้ความพร้อมของจุดเชื่อมต่อ หม้อแปลง สถานีไฟฟ้า และเป้าหมายการรับซื้อตามประกาศฯ โดยการแข่งขันจะแยกไปตามจุดเชื่อมต่อ (Feeder) ที่แต่ละโครงการเสนอ ที่สำคัญปริมาณเสนอขายและการยินยอมปรับลดปริมาณเสนอขายก็จะเป็นตัวแปรในการได้รับเลือกของแต่ละโครงการด้วยโดยมีขั้นตอนการจับสลากโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้

       1. เริ่มจากเจ้าของโครงการฯ (สหกรณ์ฯ) ที่ผ่านคุณสมบัติ ต้องนำใบรับคำขอที่ได้รับในวันสมัคร ไปแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 09.30 น. กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นๆ โดยแสดงเอกสารการมอบอำนาจให้ครบถ้วน 

       2. เมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว เจ้าของโครงการฯ จะจับสลากบอลคิวเพื่อกำหนดที่นั่งและลำดับขึ้นจับสลากตามคิวที่ได้  

       3. หลังจากนั้น จะมีการสรุปผลจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด และชี้แจงขั้นตอนการประมวลผล/การจับสลาก/การบรรจุสลากลงบอลลำดับ  โดยมีประธาน กกพ. (นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

      4. ขั้นตอนสุดท้าย จะให้แต่ละเจ้าของโครงการที่นั่งตามคิว ขึ้นมาเป็นผู้จับสลากหมายเลขลำดับด้วยตนเอง และจับสลากจนครบทุกโครงการ ซึ่งจะมีการบันทึกผลและแสดงผลขึ้นจอเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของกรรมการสักขีพยานตลอดทั้งกระบวนการ และจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการหลังจากนั้น

       ทั้งนี้ ขั้นตอนจัดทำและบรรจุสลากลงในลูกบอลลำดับจะกระทำต่อหน้าสักขีพยานจากหลายหน่วยงานจากภายนอก อาทิ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพลังงาน และผู้แทนสื่อมวลชน เป็นต้น         ซึ่งผู้จับสลากจะได้เห็นลำดับที่ได้ของทุกโครงการก่อนที่จะนำไปประมวลผลและประกาศอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ         จับสลากทุกโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายในเวลา 14.00 น.

      "สำนักงาน กกพ. ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้และมีการซักซ้อมการปฏิบัติมาต่อเนื่อง สำหรับผลการคัดเลือก สำนักงาน กกพ. จะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 26 เมษายน 2559โดยโครงการ    ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้มารับเอกสารคืนภายหลัง 30 วันนับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป หลังจากนั้นเจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการ ให้ดำเนินการลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญา ซึ่งจะสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559นายวีระพล กล่าวเพิ่มเติม


Comment : กกพ. เริ่มจับสลากโครงการโซล่าร์ราชการสหกรณ์รู้ผลวันนี้