กบง.เห็นชอบนำร่องบี10ในหน่วยราชการ


กบง.เห็นชอบแนวทางการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลเป็นบี10นำร่องในหน่วยงานราชการ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า สำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เมื่อวันที่ 17พ.ค.2559 ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณา วาระสำคัญโดยเห็นชอบแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล โดยให้มีการนำร่องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ในหน่วยงานราชการ/ทหาร พร้อมขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี 2561 โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

 ทั้งนี้แนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น นั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซล เป็น 14 ล้านลิตร/วัน ภายในปี 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มในน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

-  ขยายผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตไบโอดีเซล ด้วยเทคโนโลยี H-FAME สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ตลอดจนการทดสอบการใช้งานในกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยนำร่องการใช้ไบโอดีเซล บี10 ในหน่วยการราชการ/ทหาร พร้อมติดตามและประเมินผล

-  กำหนดมาตรฐานน้ำมันไบโอดีเซล บี10 เพื่อสอดรับกับมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลัง และรองรับการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี10 เป็นทางเลือก

-  กำหนดโครงสร้างราคาของไบโอดีเซล บี10 เพื่อสนับสนุน/จูงใจให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรม

-  พิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อจูงใจผู้ผลิตรถยนต์และผู้ใช้ โดยให้มีผลก่อนการกำหนดให้มีการใช้ บี10 ภายในปี 2561

-  ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 เป็นกรณีพิเศษ

-  สนับสนุนการใช้และการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

 ที่ประชุมยัง. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า สำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ในกลุ่มบ้านพักอาศัยและอาคารภาคธุรกิจ จำนวน 100 MW เพื่อจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น โดยขอความร่วมมือให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ที่เรียกเก็บจากผู้ผลิตไฟฟ้า เฉพาะกลุ่มที่เชื่อมต่อที่ระดับแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ สำหรับบ้านอยู่อาศัย ค่าธรรมเนียมฯ อยู่ที่ 10,000 บาท/ราย และสำหรับอาคารธุรกิจหรือโรงงาน ค่าธรรมเนียมฯ อยู่ที่ 15,000 บาท/ราย ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 50 ล้านบาท

 นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. รับทราบความก้าวหน้าการลอยตัวราคา NGV ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ให้ลอยตัวราคา NGV แบบเงื่อนไข  โดยราคาขายปลีกก๊าซ NGV(ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร จากสถานีหลัก) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ 12.63 บาท/กก. หรือลดลง 0.73 บาท/กก. เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่ 13.36 บาท/กก. ทั้งนี้ คาดว่าหากราคาเป็นไปตามโครงสร้างในปัจจุบัน แนวโน้มราคาจะอยู่ที่ประมาณ 12.60 บาท/กก. และในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะลดลงประมาณ 0.70 บาท/กก.

Comment : กบง.เห็นชอบนำร่องบี10ในหน่วยราชการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ