เยอรมันเปิดกรีนแบงกิ้งหนุนการเงินพลังงานทดแทนไทย

22/05/2016 | 1469 | Tags : News cate_sub_2_1

เยอรมันเปิดกรีนแบงกิ้งหนุนการเงินพลังงานทดแทนไทย

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สถาบันพลังงานหมุนเวียน (Renewables Academy AG ? RENAC) ของประเทศเยอรมนี ได้เสนอให้มีโครงการใหม่ที่จะส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ในชื่อ "กรีนแบงกิ้ง" (Green Banking) สำหรับกลุ่มประเทศในเอเชีย ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย 


ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานสะอาด และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรในธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อได้รับโอกาสศึกษาความรู้ในเรื่องนี้ สำหรับนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนระบบการกู้-ยืม เพื่อสำหรับพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้คล่องตัวขึ้น


โดยโครงการกรีนแบงกิ้ง รุ่นล่าสุดที่กำลังจะเปิดรับสมัครนั้น จะครอบคลุมระยะเวลา ระหว่างปี 2559 ? 2561ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้พบปะกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศเยอรมนี รวมทั้งโอกาสที่จะศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ให้เข้าใจลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน (EE) รวมทั้งธุรกิจ ESCO และพลังงานทดแทน (RE) พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมฝึกอบรมทางออนไลน์ อบรมเต็มหลักสูตร เช่น หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสีเขียว (Green Finance Specialist) การเข้าเยี่ยมกลุ่มตัวแทนและการประชุมแบบ B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ) เป็นต้น


ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเป็นบุคลากรจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน, สถาบันและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. ? 1 ก.ค. 2559หรือสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.renac.de/en/current-projects/green-banking.


Comment : เยอรมันเปิดกรีนแบงกิ้งหนุนการเงินพลังงานทดแทนไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ