ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซฯ

24/05/2016 | 1989 | Tags : News cate_sub_2_1

ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซฯ 

 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้ลงข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัววันนี้(24 พ.ค.) ระบุถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา กรณีคืนท่อก๊าซธรรมชาติไม่ครบถ้วนว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยไม่รับฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากบุคคลที่ผู้ตรวจการฯฟ้องร้องนั้นบางคนพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว และบางคนไม่ได้มีตำแหน่งในขณะที่ยื่นฟ้อง พร้อมทั้งไม่มีเหตุแห่งการเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 และศาลฯยังไม่มีคำสั่งเรียกให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงานและ ปตท. ทำคำให้การสำหรับผู้ถูกฟ้องแต่อย่างใด

สำหรับผู้ตรวจการฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง หมายเลขดำที่ 510/2559 หน่วยงานและบุคคล ดังต่อไปนี้
 (1) กระทรวงการคลัง 
 (2) นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 (3) นายกรณ์ จาติกวณิช (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 (4) ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)
 (5) กระทรวงพลังงาน
 (6) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 (7) นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 (8) นายประสิทธิ์ สืบชนะ (อดีตรองอธิบดีกรมธนารักษ์)
 (9) นายอำนวย ปรีมนวงศ์ (อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์)
 (10) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 (11) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

นายปิยสวัสดิ์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยาวถึง 14 หน้า ไม่รับฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีนี้ในส่วนบุคคลโดยให้เหตุผลว่า "ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งใจฟ้องบุคคลในคดีนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อบุคคลเหล่านี้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว จึงมิใช่เจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมาย" และ "การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งใจยื่นฟ้องบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีตำแหน่งในขณะยื่นฟ้อง ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น จึงย่อมไม่มีสิทธิฟ้องบุคคลธรรมดาได้

นอกจากนั้น ในคำสั่ง ยังมีข้อความที่น่าสนใจคือ 'โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เป็นเพียงการกำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/ 2550 เท่านั้นมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวจึงมิได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลใดที่จะเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้แต่อย่างใด'

ทั้งนี้ ศาลยังไม่มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นองค์กร คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และปตท. แต่อย่างใด

Comment : ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซฯ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ