ครม.ไฟเขียวตั้ง กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13

14/06/2016 | 2062 | Tags : กรศิษฏ์ กฟผ.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ. ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่14มิ.ย.2559  มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่หมดวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยนายกรศิษฏ์ จะได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา650,000บาทต่อเดือน และปรับขึ้นทุกวันที่1ม.ค.ของทุกปี ปีละไม่เกินร้อยละ10ของค่าตอบแทน

 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13 เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 อายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business Schoolสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นต้น

 ด้านประวัติการทำงานที่ กฟผ. ปี พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง ปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 ปี พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ปี พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือ การนำระบบ Asset Management มาใช้ในการบริหารจัดการงานเดินเครื่องในโรงไฟฟ้า และนำระบบ Turnaround Management มาใช้ในการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13 มีวิสัยทัศน์ในการนำพา กฟผ. ให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวม โดย กฟผ. จะต้องเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภาคภูมิใจของชาติ และเป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงานต่อไปในอนาคต

Comment : ครม.ไฟเขียวตั้ง กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ