นำร่องใช้ไบโอดีเซลบี20ในรถบรรทุกขนาดใหญ่


บางจาก จับมือ พพ. และ ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ นำร่องใช้ บี 20 หวังสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์ม เป็นเชื้อเพลิง


 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายชัยวัฒน์ 
โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ 3 ผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ร่วมลงนาม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มเป็นร้อยละ 30 ต่อการใช้พลังงานรวมของประเทศภายในปี 2579 สำหรับไบโอดีเซลมีเป้าหมายการใช้ 14 ล้านลิตรต่อวัน และมอบหมายให้ พพ.ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานให้บรรลุเป้าหมาย

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า เพื่อเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพไบโอดีเซลให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP 2015 พพ. จึงได้ขยายผลการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 
ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 และสร้างความต้องการผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น

โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในอัตราร้อยละ 11.66 แต่ไม่เกิน 4 บาทต่อลิตร วงเงินรวมทั้งโครงการไม่เกิน 115 ล้านบาท แบ่งการสมัครเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 1 เมษายน ? 31 พฤษภาคม2559 และรอบที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน ? 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งในรอบที่ 1 ที่เพิ่งปิดรับสมัครไปมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวม 3 ราย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ในฐานะผู้นำพลังงานหมุนเวียน ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐ โดยในปี 2547 บริษัท บางจากฯ ได้ร่วมกับ พพ. ริเริ่มโครงการทดลองการจำหน่ายไบโอดีเซล B2 ผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นรายแรก และในปีนี้ บริษัท บางจากฯ ได้ร่วมกับ พพ. ในโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง สร้างนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ไบโอดีเซล บี 20 ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง และขยายสู่วงกว้างในอนาคต และเป็นการตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาไบโอดีเซลที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2579

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เทพสมบัติ จำกัด และบริษัท โอพีจี เทค จำกัด

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 4.5 ล้านไร่ ได้ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อบริโภคเป็นน้ำมันพืชอยู่ที่ปีละ 1 ล้านตัน ส่วนที่เหลือสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซล สามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิง สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สร้างงานสร้างรายได้

อนึ่ง กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลมาตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งประกาศบังคับใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 7 หรือ บี7 ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 จนถึงในไตรมาสแรกของปี 2559 มียอดการใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ 4.2 ล้านลิตรต่อวัน

 

Comment : นำร่องใช้ไบโอดีเซลบี20ในรถบรรทุกขนาดใหญ่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ