ปตท.เปิดให้บุคคลที่สามศึกษาข้อมูลร่วมใช้ท่อก๊าซ

02/08/2016 | 1130 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.เปิดให้บุคคลที่สามศึกษาข้อมูลร่วมใช้ท่อก๊าซ


นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้วางระบบรองรับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผู้ค้าก๊าซธรรมชาติที่สนใจเข้าใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://ptttpa.pttpipeline.com โดยปัจจุบัน ปตท. ได้ประกาศความสามารถในการให้บริการคงเหลือในระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ในเว็บเพจ ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ปตท. ได้ประกาศใช้"ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม" (TPA Code) ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2559เพื่อเปิดให้บุคคลที่สาม สามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ 

สำหรับข้อมูลความสามารถในการให้บริการคงเหลือของระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้งแต่เดือนก.ค. 2559 ถึงปี 2563 ซึ่งได้ประกาศในhttp://ptttpa.pttpipeline.com นี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 และ ปตท. ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายเดือนให้ทันสมัยทุกเดือน เพื่อให้มีการแข่งขันในกิจการพลังงานและมีการบริการของระบบโครงข่ายพลังงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

Comment : ปตท.เปิดให้บุคคลที่สามศึกษาข้อมูลร่วมใช้ท่อก๊าซ