กกพ.เผยยอดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเกินเป้า

29/09/2016 | 1027 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.เผยยอดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเกินเป้า
 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า การยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 ? 2562 ที่เริ่มเปิดรับมาตั้งแต่วันที่ 22 ? 28 กันยายน 2559 มียอดผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ราย คิดเป็นปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 200 เมกะวัตต์ 

โดยหลังจากปิดรับยื่นข้อเสนอแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า โดยคณะอนุกรรมการที่มาจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งจะตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า ตามที่ กกพ. ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ความพร้อมด้านเทคนิค ความพร้อมด้านแหล่งเงินลงทุน ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ยื่นต้องมีหนังสือรับรองว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการนำขยะอุตสาหกรรมมากำจัดในเตาเผาและเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ทาง กกพ. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th<http://www.erc.or.th>) และจะทำการคืนหลักค้ำประกันให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกห้ามเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมโยงไฟฟ้า (Feeder) ประเภทเชื้อเพลิง และขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง และภายใน 120 วัน นับจากวันที่ กกพ. ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินกระบวนการยื่นขออนุญาตต่างๆ เพื่อที่จะสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Comment : กกพ.เผยยอดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเกินเป้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ