กกพ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

29/10/2016 | 840 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม   
          นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงผลการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 ? 2562 ที่มีเป้าหมายการรับซื้อและกำลังการผลิตติดตั้งจำนวนไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ ว่า ภายหลังจากที่เริ่มมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้ามาตั้งแต่วันที่ 22 ? 28 กันยายน 2559 มียอดผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ราย คิดเป็นปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 200 เมกะวัตต์ โดยหลังจากปิดรับยื่นข้อเสนอแล้ว และได้มีการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า 

โดยคณะอนุกรรมการที่มาจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า ตามที่ กกพ. ได้กำหนดไว้ สรุปผลได้ว่า มีโครงการจำนวน  7 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า และเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า


โครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 7 โครงการ ได้แก่ บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด ปริมาณเสนอขาย         2.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ , บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ปริมาณเสนอขาย         6.9 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8.630 เมกะวัตต์ , บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด ปริมาณเสนอขาย         1.88 เมกะวัตต์  กำลังการผลิตติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ , บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณเสนอขาย 4 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ , บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ปริมาณเสนอขาย 3 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ , บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ปริมาณเสนอขาย 5.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ และบริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ปริมาณเสนอขาย 7 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ ซึ่งมีปริมาณเสนอขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 30.78 เมกะวัตต์ และปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน 41.83 เมกะวัตต์


 ทั้งนี้ โฆษก กกพ. ได้ย้ำว่า ภายหลังจากการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ห้ามไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมโยงไฟฟ้า (Feeder) ประเภทเชื้อเพลิง(ขยะอุตสาหกรรม) และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกินกว่าที่ประกาศ รวมถึงห้ามใช้ขยะชุมชนและถ่านหินในโครงการ ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารต่างๆ ในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิ ต้องได้รับความเห็นชอบรายงานประเมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) และโครงการต้องผ่านการทำประชาคม โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยจะต้องดำเนินการลงนามภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดย กกพ. ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเร่งดำเนินการตามกรอบเวลา เพื่อไม่ให้กระทบกับวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนธันวาคม 2562


สำหรับรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หรือสามารถสอบถามได้ที่ Call Center โทร. 1204

Comment : กกพ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม