กฟผ. ขานรับรัฐบาล ร่วมช่วยเหลือชาวนาไทย

04/11/2016 | 731 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. ขานรับรัฐบาล ร่วมช่วยเหลือชาวนาไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยซื้อข้าวจากชาวนา รวมทั้งเตรียมสนับสนุนการจัดหาเครื่องสีข้าวชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว ดีเดย์ให้พนักงาน กฟผ. ร่วมสั่งจองข้าวในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่พี่น้องชาวนากำลังประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำอยู่ในขณะนี้ กฟผ.จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวนา โดยการดำเนินงานดังกล่าว จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก กฟผ. จะจัดทำโครงการ "คน กฟผ. ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยชาวนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล"   โดยรณรงค์ให้พนักงาน กฟผ. ร่วมซื้อข้าวจากชาวนาคนละ 9 กิโลกรัม กำหนดเปิดให้สั่งจองข้าว ตั้งแต่วันที่  9 - 21 พฤศจิกายน  2559  ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการสั่งซื้อข้าวจากแหล่งต่างๆ อาทิ เครือข่ายเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. บริเวณรอบพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เครือข่ายชาวนา สมาคมชาวนาไทย รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธกส. หรือ เกษตรจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายในการซื้อข้าวจากชาวนาไม่น้อยกว่า  29,999 กิโลกรัม

สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป กฟผ. จะจัดหาเครื่องสีข้าวเพื่อนำมาบริการให้แก่ชาวนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งจะร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดต่างๆ พัฒนาเครื่องสีข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ในระยาว กฟผ. จะจัดทำโครงการ "ข้าวชาวนา เบอร์ 5" โดยจะส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 รวมถึงการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานและให้การสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย โดยเกษตรกรสามารถนำไปวางจำหน่ายได้ที่ร้านค้าภายในหน่วยงานของ กฟผ. ตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคข้าวกล้อง ซึ่งจะดีต่อสุขภาพ และยังช่วยลดการใช้พลังงาน

"การดำเนินงานของ กฟผ. นอกจากเป็นการช่วยเหลือชาวนาในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำแล้ว ยังเป็นการสนองพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยและมี            พระราชประสงค์ให้ชาวนาไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน" ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

Comment : กฟผ. ขานรับรัฐบาล ร่วมช่วยเหลือชาวนาไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ