พพ.ชู 6 แผนพลังงานทดแทนฯเข้าระบบผลิตไฟฟ้าประเทศ

17/11/2016 | 984 | Tags : News cate_sub_2_1

พพ.ชู 6 แผนพลังงานทดแทนฯเข้าระบบผลิตไฟฟ้าประเทศ


    นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เปิดเผยว่า พพ.ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP)พ.ศ.2558-2579 โดยมุ่งเน้นพัฒนาพลังงานทดแทน มาใช้ให้มากที่สุด ทดแทนการนำเข้าน้ำมันได้ในอนาคต เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นส่วนหนึ่งของแผน AEDPที่กำหนดการผลิตไว้ 5,570 เมกะวัตต์เมื่อสิ้นสุดแผนปี 2579  และใช้ชีวมวลในการผลิตความร้อนจำนวน 22,100 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ  ขณะนี้มีการผลิตไฟฟ้าจาก  ชีวมวลแล้วจำนวน 2,800 เมกะวัตต์ และ มีการใช้ชีวมวลในการผลิตความร้อนปีละประมาณ 6,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ 

"พลังงานจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล พระองค์ทรงคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดปัญหาด้านพลังงานอย่างมากหากประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานเป็นหลัก ทรงมีพระราชดำริว่าพลังงานอยู่รอบตัวเราทั้งลม แสงอาทิตย์ น้ำ พืช หรือแม้แต่ของเหลือทิ้ง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพลังงานจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย"นายประพนธ์กล่าว

จากการน้อมนำแนวทางพระราชดำริในด้านของการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายไปแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม     เป็นต้น โดยได้มีการนำเศษวัสดุเหลือจากการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กะลาปาล์ม กะลามะพร้าว  เหง้ามันสำปะหลัง พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกไม้โตเร็วและผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ไม้สับ (Wood chips) หรือ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Biomass pellets) เพื่อส่งขายให้กับผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและเพิ่มการจ้างงาน การสร้างรายได้ให้กับประชาชน

  นายประพนธ์ กล่าวว่า  พพ. ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนา และสาธิต ตลอดจนมีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ให้สนใจปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ได้แก่

1.ศึกษา และวิจัย เพื่อให้ได้ความรู้ทางวิชาการ สำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ เช่น การศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย   การศึกษาการใช้ชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ยางพารา เพื่อผลิตพลังงานทดแทน เป็นต้น       

2.  ศึกษาและวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การผลิต และจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงแท่งอัดเม็ด

3.  จัดทำโครงการสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น โครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็กเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม

4. มอบทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อช่วยเหลือ และกระตุ้นให้มีการนำชีวมวลมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น เช่น โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำเป็นหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวล ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง โดยให้การสนับสนุนแห่งละไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อแห่ง

5.  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุปกรณ์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน ได้แก่ เตาย่างบาร์บีคิว  เตามหาเศรษฐี  เตาชีวมวลแบบ 2 กระทะ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอนและแบบตั้ง เตาแก๊สชีวมวล  เตาเคี่ยวน้ำตาลโตนด

6.  จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

 

Comment : พพ.ชู 6 แผนพลังงานทดแทนฯเข้าระบบผลิตไฟฟ้าประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ