บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2 เยียวยาภาวะโลกร้อน

25/11/2016 | 934 | Tags : News cate_sub_2_1

บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2  เยียวยาภาวะโลกร้อน

 

 

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวิตมนุษย์ บริษัท บางจากฯ จึงร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล NOW26 จัดสัมมนา "2 องศา : Thailand Agenda รับวิกฤติโลกร้อน" เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อความยั่งยืนและคณะบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงาน จากพลังงานฟอสซิลมาเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และโครงการนำน้ำในกระบวนการกลั่นกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดน้ำ

"บางจากฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กร ซึ่งผู้บริหารระดับสูงทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่ต่ำกว่า 550,000 ตัน ในปี 2560 และในอนาคตจะสู่เป้าหมาย Neutral Company ด้วยการขยายธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยายธุรกิจพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส ไบโอแมส และพลังงานใต้พื้นพิภพ เป็นต้น" นายยอดพจน์กล่าว

โดยในระดับนานาชาติ ได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่า จะรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียสจากช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ภายในปี 2593 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25% ภายในปี 2573

อนึ่ง การสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Thailand Agenda : รับวิกฤติโลกร้อน" โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเปิดเวทีเสวนา "ธุรกิจโลว์คาร์บอน กับการตอบโจทย์ไม่เกิน 2 องศา" โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก

 

Comment : บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2 เยียวยาภาวะโลกร้อน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ