กระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมียนมา

30/11/2016 | 1436 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมียนมา


      พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวว่าเกิดปัญหาการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านท่าเรือขนส่งสินค้าชั่วคราว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก กระทรวงพลังงาน ได้ออกกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและการค้าชายแดน  นั้น

     ข้อเท็จจริงคือ การส่งออกน้ำมันที่ผ่านมา ใช้วิธีถ่ายจากรถขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อน้ำมันหรือถ่ายลงเรือข้ามแม่น้ำเมย เนื่องจากสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ชำรุดไม่สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกน้ำมันได้ แต่ในปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากกรมทางหลวงว่าได้ผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักให้รองรับรถบรรทุกน้ำมันได้แล้ว แต่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาได้รับรายงานจากจังหวัดตากว่า จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไม่อนุญาตให้รถขนส่งน้ำมันวิ่งข้ามสะพาน โดยอ้างว่าจะต้องรอข้อสั่งการจากส่วนกลางก่อน ประกอบกับ กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมากำหนดให้การจ่ายน้ำมันจากรถขนส่งน้ำมัน จะกระทำได้ภายในสถานที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น ทำให้ การขนส่งน้ำมันแบบเดิมไม่สามารถทำได้ 

       อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน จึงได้เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ โดยในเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการคลังสินค้า/ท่าข้าม ตั้งเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน โดยให้ขออนุญาตหรือแจ้งต่อจังหวัดไปพลางก่อน จนกว่ากระทรวงการต่างประเทศจะได้ประสานกับฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ให้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถวิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย ? เมียนมา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรได้เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรอื่น ๆ ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการประสานงานไม่เกิน ๖ เดือน
Comment : กระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมียนมา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ