ก.พลังงาน มอบรางวัลประกวดภาพวาด "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"

02/12/2016 | 925 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงาน มอบรางวัลประกวดภาพวาด "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"



 

วันนี้ (2 ธันวาคม 2559) กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 4 ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"เงินรางวัลกว่า 8 แสนบาทโดยมี พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานมอบโล่ เงินรางวัล และศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ     ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านศิลปะภาพวาด โดยในปีนี้จัดประกวดในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 497  ผลงาน โดยรูปภาพที่ส่งเข้าประกวดล้วนถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านทางศิลปะภาพวาด เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำแนวพระราชดำริ รวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนมาถ่ายทอด ผสมผสานกับจินตนาการออกมาเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า และสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างครบถ้วน

สำหรับผลการประกวดกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 4 ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่ ด.ญ.ลักษ์คณา มีพารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ  เหลืองอ่อน      

 และรางวัลชมเชยอีก     13  รางวัล

1.ด.ญ.ศิริญากร นิลลออ

2.ด.ช.ศักรินทร์ ดาราสม

3.นายโสภณัฐ สังพาลี

4.ด.ญ.ธัญลักษณ์ โอษธีศ

5.นางสาวปาณิสรา สุวรรณธาดา

6.ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปิ่นทอง

7.ด.ช.อนันท์ วงษ์ศิลป์

8.ด.ช.พิเชษฐ์  เชื้อสายดวง

9.นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรอด

10.ด.ญ.สุดารัตน์ ปานพูล

11.นางสาวภัทรวรรณ พลซา

12.นางสาวพรนภา หารโงน

13.นายพุฒิพงศ์ คำภาพล

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรุฒม์ ผ่องภักต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางสาวพิสชา พ่วงลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นางสาวรุจิรา อุบลชัย

และรางวัลชมเชยอีก     13  รางวัล

1.นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล

2.นายเกริกเกียรติ ตรีเนตร์

3.นายภาณุพงศ์ อินทะชาติ

4.นายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย

5.นางสาวศศิธร เข็มศิริ

6.นางสาวปิยาภรณ์ ปานแป้น

7.นางสาวภัทรวรรณ เหลืองสะอาด

8.นายทรัพย์สถิตย์ อภิบาลศรี

9.นายพลวัฒน์ สามิดี

10.นายศิริโรจน์ โคตรรวงษา

11.นายภาณุวัฒน์ ไชยรถ

12.นายธนโชติ พิลา

13.นายธนากร ขวัญปาก

ประเภทอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายปรัชญา พลซา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ

และรางวัลชมเชยอีก     13  รางวัล

1.นายธันยธรณ์ อมราลักษณ์

2.นายวชิร รุจิพงษ์

3.นายภัทร บุญล้อม

4.นายสารัช ศรีบุรินทร์

5.นายสมบูรณ์ อุ่นประชา

6.นายอภิวัฒน์ มัชฌิมา

7.นายธาวินวิชญ์ เชาวน์ธนกิจ

8.นายชาญณรงค์ แดงประคำ

9.นางสาวอลิสา ผลาพล

10.นายชลวิทย์  อินทะวงษ์

11.นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน

12.นายอาณัติ สามัคคี

13.นายชัยชนะ ลือตระกูล

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายธวัชชัย สาริสุทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายสุกิจ เชื้อสายดวง

และรางวัลชมเชยอีก      13  รางวัล

1.นายรังษี เลาหสูต

2.นายอภิเดช ศิริบุรี

3.นายจักรกฤษณ์ ศรีสงคราม

4.นายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช

5.นางสาวนุตศุภางค์ ภู่ทัยกุล

6.นายเอกภาพ วรชินา

7.นายสมบัติ น้อยโนนทอง

8.นายกฤษตฌาพนธ์ วัชระไชยสกุล

9.นายอรรณพ รัตตมณี

10.นายรัตน ไวยะราบุตร

11.นายจรัญ บุญประเดิม

12.นายสรพงษ์ สีชมพู

13.นายศุภณัฐ ลาดศิลป์

          ทั้งนี้ กิจกรรมจัดประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      ปีที่ 4 หัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน" แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป รวม 64 รางวัล โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะทั้งหมด จำนวนกว่า 8 แสนบาท พร้อมการจัดนิทรรศการวาดภาพที่ได้รับรางวัล และภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือกรวม 100 ผลงาน ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

          โดยผลงานทั้งหมดผ่านการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 497 ผลงาน ซึ่งจะต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และต้องเป็นภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจในกิจการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการส่งเสริมพลังงานทดแทน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่เข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆของการประกวด อาทิ การศึกษาดูงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (โมกา) การอบรมและสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ส่วนการตัดสินในรอบที่สองจะเป็นการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในแต่ละประเภทเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยประเภทละ 13 รางวัล

 

+++++++++++++++++

 

Comment : ก.พลังงาน มอบรางวัลประกวดภาพวาด "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ