ปตท.รับโล่รางวัลนายกฯ EIT-CSR Awards 2016

02/12/2016 | 1250 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.รับโล่รางวัลนายกฯ EIT-CSR Awards 2016

 

 

                ภายใต้โครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ  ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมที่มีต่อสังคม

 

                นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วสท. โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณได้พิจารณามอบโล่รางวัลดีเด่นของนายกรัฐมนตรี หรือ อีไอที ซีเอสอาร์ อะวอร์ด (EIT-CSR Awards 2016) ให้แก่ ปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

 

                ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาใน 5 ด้านประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของรายงาน  ความเชื่อถือได้ของรายงาน  การสื่อสารและนำเสนอรายงาน  ผลที่สังคมได้รับจาก CSR  และความคุ้มค่าและความต่อเนื่องจากการจัดทำ CSR

 

                สำหรับโครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการนั้น จัดขึ้นโดย วสท.เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างการทำกิจกรรม CSR แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการทำกิจกรรมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

Comment : ปตท.รับโล่รางวัลนายกฯ EIT-CSR Awards 2016
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ