กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม EGATIF

17/12/2016 | 1275 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม EGATIF

นายเชาวลิต ตั้งตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ให้การต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม EGATIF ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อแสดงศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าและติดตามการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
          
กฟผ.ต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. หรือ EGATIF ในการเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งกองทุนรวม EGATIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว โดยกองทุนรวม EGATIF จะเข้าลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 ปี นับได้ว่ากองทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการและสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวน 1,051,500 หน่วย ราคาหน่วยละ 10.70 บาท (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)

สำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ และมีอายุการใช้งานในระยะยาว ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติผสมระหว่างแหล่งสหภาพเมียนมาร์และแหล่งอ่าวไทย มีกำลังผลิตติดตั้ง 704 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีประสิทธิภาพสูง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจึงใกล้แหล่งที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมาก จนถูกจัดลำดับให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบเป็นลำดับต้นๆ ประกอบกับมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นต้นแบบของ กฟผ. ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสมรรถนะโรงไฟฟ้า ความสามารถด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การชั้นนำระดับโลก (Global Top Quartile) ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งหอหล่อเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการติดตั้งชุดลดเสียงในอาคารเพื่อลดระดับเสียงของเครื่องจักรให้อยู่ในระดับต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

"โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เปรียบเสมือน โรงครู อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของประเทศ จึงเป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ.  ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงไฟฟ้าเพื่อจัดตั้งกองทุน EGATIF โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าสู่ความยั่งยืนต่อไป" 

Comment : กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม EGATIF
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ