กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ อนุมัติงบปี 60 เพิ่ม

28/12/2016 | 914 | Tags : News cate_sub_2_1

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ อนุมัติงบปี 60 เพิ่ม

  

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2560 โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อใช้จ่ายในโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

โดยขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 2,109,288,882 บาท ซึ่งแบ่งการดำเนินงานตามแผนงาน ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 15 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 1,518,429,122 บาท ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 60.04 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)/ปี คิดเป็นมูลค่า 1,751.1 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ, โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลประหยัดที่ได้จากโครงการฯ ปี 2560 จะเกิดการลดการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น  847 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่า 11,000 ล้านบาท/ปี

การดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทน 14 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 583,859,760 บาท ก่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.24 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่า 9.08 ล้านบาท/ปี โดยเป็นผลมาจากโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านโบอ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ด้วยพลังงานทดแทน และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากโครงการฯ ปี 2560 จะเกิดการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นรวม 15.24 ktoe/ปี  คิดเป็นมูลค่า 204 ล้านบาท/ปี และแผนบริหารกลยุทธ์ 1 โครงการ เป็นโครงการจัดทำ Data Center เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งนี้ เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2560  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

Comment : กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ อนุมัติงบปี 60 เพิ่ม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ