กฟน. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส

08/02/2017 | 1421 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟน. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส นำโดยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริหาร และพนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกคน ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) ณ ทุกที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักถึงการบริหารงานและดำเนินกิจการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 ? 2564) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 ? 2564) ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ กฟน. ยึดถือปฎิบัติตลอดมา จึงได้กำหนดจัดงานในวันนี้ขึ้น เพื่อประกาศเจตจำนงการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวงด้วยความสุจริตและโปร่งใส ให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) ซึ่งถือเป็นส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง กฟน. ถือเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมาพนักงานของ กฟน. ได้เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ  ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย ป.ป.ช. ในฐานะบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นอกจากนี้ กฟน. ยังได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2558 ในระดับสูงมาก โดยเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นสิ่งยืนยันในการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ของ กฟน. อีกด้วย

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ กฟน. ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัท เจเนอรัล เคเบิล คอร์ปอเรชัน จำกัด เกี่ยวกับการจัดซื้อสายเคเบิลและสายไฟฟ้านั้น ในขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้มีการเร่งรัดผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด โดยการดำเนินการสืบสวนดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามระเบียบและกฎหมาย
Comment : กฟน. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ