ปตท.สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้นำปตท. สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร พร้อมสร้างพลเมืองจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาทหารและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ครูทหาร ในโครงการ โรงเรียนผู้นำ ปลูกต้นกล้ารักษาแผ่นดิน รวมมูลค่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองของชาติที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และพร้อมเป็นผู้นำในการทำความดี สามารถนำความรู้และทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย


Comment : ปตท.สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้นำ