กกพ. เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจการยื่นคำร้องโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

10/02/2017 | 1235 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ. เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจการยื่นคำร้องโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยภายหลังจากการประชุม กกพ. ว่าตามที่ได้มีประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 (ประกาศฯ) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ซึ่งกำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนั้น  เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา   ได้เพิ่มเติมความในหมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมาตรา 34/1 กำหนดให้การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด การมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกับราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อมิให้กระทบต่อคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชน มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล    กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 (ครั้งที่ 447) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ออกไปก่อน  โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งทาง เว็บไซด์สำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th<http://www.erc.or.th>)  ต่อไป
Comment : กกพ. เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจการยื่นคำร้องโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ