9 โครงการ กฟผ. รับ 9 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016

06/03/2017 | 1084 | Tags : News cate_sub_2_1

9 โครงการ กฟผ. รับ 9 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016

        วันนี้ (6 มีนาคม 2560) ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้บริหาร กฟผ. เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

        ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า ในปี 2559 กฟผ. ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) จำนวน 9 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ ชุดที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)  เหมืองแร่ลิกไนต์ จังหวัดลำปาง  ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ  สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง  

           สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมันสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งการรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016  ของ กฟผ. ในปี 2559  ทั้ง 9 รางวัล ได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 ในทุกๆด้าน ทั้งด้านอากาศ เสียง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมด้านสังคมชุมชน ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กฟผ. ให้ความสำคัญ ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ตลอดมาและตลอดไป

         "กฟผ.ขอยืนยันว่า  ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมาและตลอดไป ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจ กฟผ. ว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย" ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าว

Comment : 9 โครงการ กฟผ. รับ 9 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ