ซีอีโอ ปตท. รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

24/03/2017 | 1956 | Tags : Event cate_sub_3_1

ซีอีโอ ปตท. รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อเร็วๆ นี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งปริญญากิตติมศักดิ์นี้มอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีผลงานในการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย
Comment : ซีอีโอ ปตท. รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ