PEA จัดกิจกรรม "Big Patrolling

28/03/2017 | 808 | Tags : News cate_sub_2_1

PEA จัดกิจกรรม "Big Patrolling
วันนี้ (วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ปี 2560" โดยมีนายสาคร พยัคฆเรือง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมงานดังกล่าว ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพ มั่นคง มีความเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลรองรับการขยายตัวพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา 4S-12 Strategies ในหัวข้อการเสริมความมั่นคง (Strengthening) โดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปในการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ (Strong Grid) เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับเมืองใหญ่ พื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่สำคัญ พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ มั่นคง ครอบคลุมทั่วถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

การจัดกิจกรรม "Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ปี 2560" สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ มิเตอร์ หม้อแปลง และสายสื่อสารใต้นั่งร้านหม้อแปลง พร้อมปล่อยขบวนรถปฏิบัติงาน Patrol จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบจำหน่ายแรงต่ำ มิเตอร์ และหม้อแปลง มีความมั่นคง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าตกและลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขจุดร้อนในระบบจำหน่ายแรงต่ำ บำรุงรักษา LT-Switch และล่อฟ้าแรงต่ำ บำรุงรักษาหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดการใช้ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็น "Super PEA"

Comment : PEA จัดกิจกรรม "Big Patrolling
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ