สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 3) ปิโตรเลียมไทยใครได้สิทธิ์สำรวจ


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำโฆษณาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องสรรหาบริษัทที่มีความพร้อมเข้ามาลง?ทุนภายใต้การให้สัมปทานปิโตรเลียม โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการคัดเลือกที่โปร่ง?ใส เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงว่าจะพบปิโตรเลียมหรือไม่
Comment : สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 3) ปิโตรเลียมไทยใครได้สิทธิ์สำรวจ